ಅಂತರಂಗ - ಸಂಪುಟ ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೧೯

 1. ಚುರುಕು - ಚುಟುಕು
 2. ಅಂತರಂಗ
 3. ಜಗತ್ತು ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ?
 4. ನಕ್ಕು ವಿಚಾರಿಸುವಿರೋ? ವಿಚಾರಿಸಿ ನಗುವಿರೋ? - ವಿಚಾರಪ್ರಿಯ
 5. ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕಮಾಲ್
 6. ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
 7. ನಗೆ ಡೋಲು!
 8. ಗೆಳೆಯರ ತಂಡ
 9. ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
 10. ಭಗದತ್ತನ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರಗಳು
 11. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುವ ವಿನೋದಗಳು
 12. ಪ್ಯಾರಿಸಿನ ಪಾಪ ಕೂಪಗಳು - ನಾಗರಿಕತೆಯ ನೆಲೆವೀಡು ನೀತಿಯ ಸಮಾಧಿ! - ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕ
 13. ಒಂದು ಕಿರುಗತೆ - “ನನ್ನ ಉಡ್ಡಾಣ ಮರ್ಯಾದೆ!” - ಪಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಂದ
 14. ಪಟಾಕಿ - ದೂಮ
 15. ಗಮನಿಸತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು - “?”
 16. ತುಸು ವಿನೋದ
 17. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಆ ಜೈಲು - ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏಳೇಳು ವರ್ಷ ಕಠಿನ ಶಿಕ್ಷೆ!
 18. ಸಂಯುಕ್ತ ಘಟನೆಗಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತರಾಗೋಣ!
 19. ಅಂತರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ನಂ. ೧
 20. ಈ ವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
 21. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ? - ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ
images