ಅಂತರಂಗ - ಸಂಪುಟ ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೧೨

 1. ಸಿಹಿ - ಕಹಿ
 2. ರುಮೇನಿಯದ ಅಡವಿಯ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ನಿಗೂಢ ಜೀವನ
 3. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ
 4. ಜಡೆಯು ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ! - ವಿಟ್ಟು
 5. ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ (೧) - ರೇಡಿಯೊದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ; ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಎಂದರೇನು?
 6. “ಅಂತರಂಗೀಯ”
 7. ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಚೀಟುಗಳು
 8. ಪಟಾಕಿ - ದೂಮ
 9. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ - ಶ್ರೀ ಅ. ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ
 10. ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
 11. ಲೋಕಾವಲೋಕನ
 12. ವಿದೇಶ ವಿಚಾರಗಳು
 13. ಗಮನಿಸತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು - “ಸೋಡಾ ಸೋಡಾ”
 14. ಓಂ ಮಂಡಲಿಯ “ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ”
 15. ಛಾಯಾಲೋಕ - ಹಯವದನರಾಯ
 16. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಗು
 17. ಮೊದಲಿಗರ ತೊದಲು - ಶ್ರೀ ಡಿ. ಸಿ. ಸಿಂಗ್
 18. ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಪೂರಾ ಸತ್ಯ
 19. “ಲಲಿತಾ” - ಜಿ. ಎಸ್. ಹುಕ್ಕೇರಿ
 20. ಈ ವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
 21. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? - ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ
images