ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ

 1. ಎರಡು ಮಾತು
 2. ೧. ಹಾಸ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ
 3. ೨. ನಿಮ್ಮ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವುದು?
 4. ೩. ಎಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ?
 5. ೪. ಭಾವೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನ
 6. ೫. ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪೆಂದೇಕೆ ಬೀಳುಗಳೆವಿರಿ?
 7. ೬. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಸಂತಾನ
 8. ೭. ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸುಖ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು?
 9. ೮. ದೇವತಾ ಚಟಗಳು
 10. ೯. ವಾನರಾಯಣ
 11. ೧೦. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂಜರಿ
 12. ೧೧. ಶಕುನಿ ಶಂಕಯ್ಯನವರ ಚರಿತ್ರೆ
 13. ೧೨. ವಿಪರೀತ ಧ್ಯಾನಯೋಗಿಯೊಡನೆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ
 14. ೧೩. ತಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ
 15. ೧೪. ತರಲೆ ತಾರಮ್ಮಯ್ಯನವರು
 16. ೧೫. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರಣಾ ವೈಖರಿ
 17. ೧೬. ಮಶಕ ಪುರಾಣ
 18. ೧೭. ನಾನು ಪೋಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ!
 19. ೧೮. ಸಹಕರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ
 20. ೧೯. ಸಾಂಸದಿಕ ನಿದ್ರೆ
 21. ೨೦. ತೊಗಲಖ ಲ್ಯಾಂಡಿನಿಂದೊಂದು ವರದಿ
 22. ೨೧. ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರಿ
 23. ೨೨. ಕುರಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಗಾಲ
 24. ೨೩. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ
 25. ಪಾ. ವೆಂ. ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ
images