ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

 1. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
 2. ಭಾಗ - 1: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ
  1. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
   (ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿರ್ವಿಕಾರ ವಿವೇಚನೆ)
  2. ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
  3. -ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
  4. ‘ಗೊಡ್ಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂರ್ತ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ’
   (ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ)
  5. ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿಲ್ಲ!
   (ಪಾವೆಂ ಅವರ ಹರಟೆಯ ರೂಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ)
 3. ಭಾಗ - 2: ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ
  1. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ
  2. ಗಣಪತಿಯ ಮೂಲಗಳು
  3. ದೈವ 'ನೊಂದೆ' ಎಂದಿತು. ಅದಕ್ಕೇ 'ಮಹಾಭಾರತ'ವಾಯಿತು
  4. ಧರ್ಮಸಂಕಟ
  5. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏಕೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು?
  6. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ; ಶಾಸ್ತ್ರ
  7. ಮಠಗಳು: ಅವು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲವು?
 4. ಭಾಗ - 3: ಚಿಂತನಪರ
  1. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವುಂಟೆ?
  2. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ (ಆಲೋಚನೆ)
  3. ಮಾನವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು
  4. ಸುಖ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು
   (ಬರ್ಟ್ರಂಡ್ ರಸೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ)
  5. ಬೇಕು-ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ
  6. ಸ್ವಾರ್ಥ - ತ್ಯಾಗ? ಎಲ್ಲ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆಯಂತೆ
 5. ಭಾಗ - 4: ವೈಚಾರಿಕ
  1. ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದ: ದಿಟ ಮತ್ತು ಸಟೆ
  2. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ
  3. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂಬ ಸದ್ಗುಣ
  4. ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಕಾಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ
  5. ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
  6. ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವವೆ?
  7. 'ನಾನು' ಹೋದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು
 6. ಭಾಗ - 5: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
  1. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳು
  2. ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣ - ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
  3. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಹೊಸ ರೀತಿ ಬೇಕು
  4. ಯುವಕರೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
  5. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚಿಸಬೇಕು
  6. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಿಡಬೇಕೆ?
  7. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳು
images